Inscripţii

1650 (7159) septembrie 15

Prima pisanie a bisericii situată deasupra uşii de la intrare, scrisă pe piatră, făcând corp comun cu portalul. Are dimensiunile de 1,36 m. / 0,50 m., literele în relief de 7,5 cm.

,,+ Cu vrearea Tatălui şi cu ajutorul Fiiului şi cu sporul (D(u)hului s(fâ)ntu îndea / mnatu-s-au creştinul domnol Mateiu Basărab voevod i g(o)s(po)jda ego Ilina de / au zidit această s(fâ)ntî bisericî hramul s(fân)tăi Nicolae de în temelie pânî în să / v(â)rşit ca s(ă) le fie pomeană în veaci. Ispravnic Hagi Costandin. Pis m(e)s(e)ţa sep(tembrie) 15 dnă, văleat 7159”.

1753 (7262) octombrie 18

Pisania a doua a bisericii, zugrăvită în interiorul pronaosului, deasupra intrării, având dimensiunile de 0,80 m. / 0,83 m., litera de 4 cm., ultimul rând fiind de 2,5 cm.

,,+ Doamnea, iubit-am buna cuviinţa casii tale şi locul lă / caşului măririi tale. Aceast(ă) sfântă şi dumnezeiască biser / ică care este hramul sfântului Nicolae, rădicatu-se / din temeliia ei de Ion Mathei B(asarab) voevod la cursul a / nilor 7159. Iar de atunce încoace foarăte rău str / cându-se şi desvălindu-se, iar căndu au fost l(ea)t 7240 îndemnatu-seu dum(nealui) jup(an) Vasalache cu mila lui Dumneazeu de au şi(n)drelit-o şi au dres-o. Iar cănd au fost 7261 dichem(vrie) 21 s-au tă(m) / plat de au murit la Bucureşti şi s-au adus de s-au îngro / patu aiceia; apoi dumnealui jupan Dragomir fiiul dum(nealui) / jupan Vasalache, de(n)preună cu fraţi(i) dum(nealui) s-au în / demnat de au învălit-o şi au zugrăvit-o şi au făcut / tă(m)pla şi anvonul afară făcându-se ctitori noi / ca să le fie în veci pomenire dumnealor, amin. Oc(tombrie) 18, 7262”.

1713 (7222) decembrie

Piatră de mormânt situată în pronaos, având dimensiunile de 1,50 m. / 0,73 m., cu litera în relief de 5,5 cm., în prezent spartă în trei bucăţi.

Pe margine prezintă o frumoasă decoraţie florală, iar în câmp următoarea inscripţie :

„Suptu această p / iiatră odihnesc / u oasele răpos / ati roabei lui Du / mnezeu Sima c / e au fost jupă / neasă lui Costan / din Conţescul vt(ori) log(o)f(ă)tu şi a fiiulu / i lor Asan care i s-au pristăvi / t în luna lui d(e)chemvrie la anul / de la zidirea lumii leat 7222”.

1753 (7262) septembrie 18

În altar, în nişa dinspre sud se află următoarea inscripţie zugrăvită cu negru pe fond alb într-un panou cu dimensiunile de 0.55 m. / 0,28 m., litera de 3 cm.

„Şi s-au zugrăvit aciastă biserică / prin osteneala dumnealui / jupan Dragomir snă Vasala / chie Frumuşica sep(tembrie) 18/ l(ea)t 7262, p(opa) Ioan zug(rav)”.

1753 (7262)

În altar, spre sud, la diaconicon, având dimensiunile de 0,40 / 0,60 m., zugrăvit cu negru pe fond alb, litera 6 cm. şi 3 cm.

„Popa Ioan / zugrav l(ea)t 7262 /, Gheorghie zug(rav) snă p(opa) Ioan zugr(av)”.

1753 (7262)

În naos, în fundul firidei din stânga iconostasului, spre nord având dimensiuni de 0,32 m. / 0,13 m. cu litere de 4 cm. se află însemnarea:

„7262. / Ioan ero / monah / zugrav ot s / chitul Săteni. /”.

1757 septembrie 1 – 1758 august 31 (7266)

Deasupra uşii de la intrare, în interior, se află zugrăvită într-un semicerc cu baza de 0,75 m. / 0,20 m. cu litere de 5,5 cm. următoarea inscripţie:

„Popa Petre po / tropopul Târgoviştei /  l(ea)t 7266”.

Fără dată. «1650»

În stînga intrării, la panourile ctitorilor pe peretele vestic cu litere de 4 cm.

„Ion Mathei B(asarab) Voev(o)d, / doamna Elena”.

Fără dată. «1753»

În dreapta intrării, pe peretele vestic; litera 4 – 2 cm.

„Jupan Dumitru sin Vasalache /, jupăneasa Armanca soţia dum(nealui) / , cocoana Catrina / , coconul Dumitru / , cocoana Stancia /.”

Pe peretele nordic, cu litere de 4 – 2 cm.

„Jup(an) Vasalache Frumu / şica , jupăneasa Stancia / soţia dumnealui) / , cocoana Dum(i)tra /.”

Pe peretele sudic, în stânga ferestrei, litera de 4 cm.

„Jup(an) Dumitru snă Vasalache /, jupăneasa Ancuţa / soţia dumnealui) / , coconu [... ...] rna”.

Pe peretele sudic, în dreapta ferestrei, litera 4 cm.

„Jup(an) Satulea (?) sin Vasalache”.

1753

În altar în nişa dinspre sud a diaconiconului, zugrăvită cu litera de 3 cm.

,,[Po]pa Jipa ot / [sfântul] Nicolae”.

BIBLIOGRAFIE : 1. N. Iorga, St. şi doc., XV, p. 360, nr. 1037 ; 2. Anibal Gr. Gh., Biserici târgoviştene …, în G. B., nr. 5 – 6 / 1964, p. 574.

1753

În altar, în nişa diaconiconului, zugrăvit cu culoare neagră pe fond alb, înconjurată cu chenar având dimensiuni de 0,20 m. / 0,18 m., litera 3 cm.

„Şi amu scrisu / eu Costăndin / grămăticu, când / s-au zugrăvitu biserica /. Eu Gheorghie zugrav /, T(â)rg(ovişte) ”.

BIBLIOGRAFIE: 1. T. Voinescu, op. cit., în S.C.I.A., nr. 2 / 1961, p. 474.

Fără dată (sfîrşitul secolului al XVIII-lea)

Pe o cruce de piatră aflată în biserică cu dimensiuni de 0,35 m. / 0,18 m. / 0,38 m.

„Toma, Nicolae, Sultana cu tot neam(ul)”.

1766

Sgrafit situat pe dunga roşie ce desparte pictura de brâu, în naos, spre sud, în imediata apropiere a altarului.

„Gheorghe log(ofăt) ot Târgovişte 1766”.

1821 iunie 3

Sgrafit

„Toate bisericile s-au stricat la leat 1821, iunie 3”.

Textul după : N. Iorga, St. şi doc., XV, p. 361, nr. 1037

BIBLIOGRAFIE : l.V. Drăghiceanu, Ruina sfinţii împăraţi din Târgovişte, în B.C.M.I., 1910, p. 125 ; 2. Anibal Gr. Gh., Biserici târgoviştene …, în G. B., nr. 5 – 6 / 1964, p. 574.

1821

Sgrafit situat pe faţada bisericii, în dreapta uşii de intrare.

„Să (se) şti(e) când fu geamie”.

BIBLIOGRAFIE : 1. N. Iorga, St. şi doc., XV, p. 361, nr. 1038 ; 2. V. Drăghiceanu, Ruina sfinţii Împăraţi din Târgovişte, în B.C.M.I., an 1910, p. 116 ; 3. Anibal Gr. Gh., Biserici târgoviştene …, în G. B., nr. 5 – 6 / 1964, p. 574.

1846

Sgrafit

„Popa Ion duhovnic, 1846”.

Fără dată (secolul al XVIII-lea) Sgrafit situat sub sgrafitul din 1766.

„Ioniţă grămăticu”.

Fără dată (secolul al XVIII-lea)

Sgrafit situat în naos pe peretele de sud între ferestre.

„Eu Gheorghe grămătic”.

 

Despre proiect

Proiectul se încadrează în Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013 – Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” – „Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”- Operaţiunea: „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing specific”.

Contact

Primăria Municipiului Târgovişte

Adresa: Str. Revoluţiei nr. 1-3, cod poştal 130011
Telefon: +40 245 611222 ; +40 245 613928
Fax: +40 245 217951
E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro
Website: www.pmtgv.ro

 

 

 

 

 

 

TRAFIC

Sunteți vizitatorul nr.:     
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro