Inscripţii

1654 (7163) noiembrie 30

Prima pisanie a bisericii, situată deasupra uşii de intrare în pronaos, făcând corp comun cu ancadramentul portalului. Dimensiunile de 1,72 m. / 0,82 m., litere în relief de 7 cm.

„+ Întru numele Tatălui şi al Fiului şi a Duh(u)lui Sf(â)nt şi într-ajutoriul prea luminatului şi făcă / toru de ciude hramul sfintei biserici şi al casei noastre s(fe)ti Nicolae arhiipiscup Mirlicheischii în zilele domnului / creştinu şi de Dumnezeu iubit Costandin Ş(e)rban voevod cu vrearea lui Dumnezeu domnu Ţărăi Rumâneşti(i).

Adecă eu robul lui Dumnezeu ju / pan Mirco vel căpitan za sârbi i jupaniţa ego Ioana i snovia ei Florica i Păuna, Nicolai i Nicola brat căpitan i Dumitru brat căpitâ / neasi, ci cu ajutorul m(i)l(o)stivului Dumnezeu început-am aciastă sf(â)ntă biserică, casa dumnezeiască, de o am rădicat de întru / temelie până în sfărşit ca să ne fie pomană şi de ertare sufletelor noastre şi al(e) părinţilor noştri şi să / ne fie ajutoriu întru (îm)părăţia ceriului. Şi ispravnic au fost Stănimir / şi o am început în luna lui iun(ie) dnă 10 şi o am sfrăşit / în luna lui noem(brie) dnă 30 văleat 7163”.

1800 (7308) iunie

A doua pisanie a bisericii situată deasupra celei vechi:

„Această sfăntă şi d(u)mnezeiasc(ă) biserică, ce să preznueşte hramul sf(e)ti Niculae, din temelie fiind zidită de dumnealui jupan Mirco vel căpitan ce este în pisaniea veche şi de întămplătorile vremii rămăindu nezugrăvită şi învechindu-să, după sfârşitul dinainte pomeniţi tiitori, din voe dumnezeească şi cu ajutoriu sf(e)ti Nicolae, s-au învrednicitu şi dumnealui jupanu Sima Bucşenescu i jupâniţa ego Ecaterina, înmulţându-şi hramul sfinţilor voievozi şi o a înpodobitu cu zugrăveli şi cu alte odoră bisericeşti, aridicându şi advonul din temelie şi clopotniţa şi cu învelişul, înfrumuseţindu-se cu toate dăsăvârşit, după cum să vede; dînd ajutoriu şi d(umnea)lui Niculae Minculescu postelnicul, cu talere 50, începându-să în zilele preaînălţatului domnului nostru, întru al doilea domnie, Io Alexandru Costandin Moruzi voevod, întru al 5-(lea) an al arfipăstorii prea osfinţii sale arhiepiscopului şi mitropolitului chiriu chir Dosoftei, la leat 7308 iun(ie).”

1705 septembrie 1 – 1706 august 31 (7214)

Pe o candelă de argint, „prelungă dată de fondatori Milcu vel căpitan de Sârbi la anul 7214 Hristos 1706”. (în prezent dispărută).

Textul după : Arh. St. Buc., ms. rom. 739, f. 20 v – 21 şi ms. rom. 730, f. 46.

1814

Pe un potir argintat: de jur împrejur la partea inferioară cu litere săpate se află inscripţia:

„Acest sfă(nt) potir s-au cumpărat de robii lui Dumnezeu Vasile i cu soţia sa Ana i Sultana şi cu robu lu dumnezeu Ionu, Bădiţă nepotul Hagi Staiculu din Bucureşti, 1814”.

1842 decembrie 30

Pe icoana sfântului Haralambie, scris cu bronz pe negru se află însemnarea:

„Avram zugravu ot Tărgovişte, 1842 deche(mvrie) 30”.

1862 februarie 1

Pe icoana lui Isus „împărat”, cu negru pe fond galben:

„L(ea)t 1862 fev(ruarie) 1 / , Hagi Avram zugrav”.

Fără dată (începutul sau mijlocul secolului al XIX-lea)

Pe o linguriţă de argint:

„Vasile Vătămanu”.

1865

Cruce de mormânt lângă biserică :

„Sultana Simuleasa. 1805 – 1865”.

1822 iunie 22

Pe mineiul lunii iunie, tipărit la Buda în 1805, pe ultima filă (116):

„Scris-am eu robul lui Dumnezeu dasc(ă)l Tatu aici la acest mineiu l(ea)t 822 iunie 22”.

1827 martie 12

Pe mineiul lunii martie tipărit la Buda în 1805, fila 126:

„Popa Hristea erei, Hristina prez(vitera), 827 martie 12”.

1827 mai 12

Pe mineiul lunii martie tipărit la Buda în 1805, fila 126 v.:

„Popa Cârstea i Duminică Berindei dascăl sfi(n)ti(i) biserici al sfântului Neculai, mahalao Sârbilor, 827 mai 12”.

1829 noiembrie 14

Pe mineiul lunii noiembrie, la fila 191 :

„La leat 1829 noe(m)vr(ie) 14 mercuri spre joi noaptea la unsprezece ceasuri s-au cutremurat pământul”.

1834 ianuarie 31

Pe mineiul lunii februarie tipărit la Buda în 1805, pe ultima filă:

„Să să ştie de căndu s-au cutremurat pământu au fost la luna lui ghenarie 11 zile la leat 1834. Leat 1834 ghenarie 31 zile; eu logofătu Costea am scris cu zisa logofătului Şărban ot satul Slobozia”.

(1838) inaurie 11

Pe mineiul lunii noiembrie, la fila 191 :

„La leat 1837[1] ghenar 11 s-au cutremurat pământul la un ceas şi jumătate. Costandin dascălul sin popa Dinu duhovnicu”.

1840 ianuarie 30

Pe mineiul lunii februarie tipărit la Buda în 1805, la ultima filă:

„Eu Badea logofătu am scris cu zisa lui Şărban logofătu ot satu Slobozia şi am scris la leat 1840 ghenarie 30. Eu Badea logofătu”.

1857 martie 2

Pe mineiul lunii martie, tipărit la Buda în 1805, la început:

„Scris-am eu cel mai mic şi mai prostu între ciilanţi dascăli, eu dascălu Badea slujitor sfântului. Anu 1857 luna marti 2”.

1876 mai

Pe mineiul lunii mai tipărit la Buda în 1805, la prima filă albă:

„Anul 1876 luna lui maiu 8 au dat zăpadă mare şi au ţinut o zi întreagă şi pentru ţinere de minte am scris eu dascălu Istrate”.

1876 mai

Pe mineiul lunii mai tipărit la Buda în 1805, la sfârşit :

„În anul 1876 luna lui maiu a datu zăpadă mare care a ţinutu de la 22 noptea până la 12 ziua. Pentru ţinere de minte. Dimitrie debitor şi paracliseru”.

1893 ianuarie 30

Pe un penticostar datând de la sfârşitul secolului al XIX-lea, pe prima filă albă :

„Listă de domni enoriaşi care au contribuit la cumpăratu şi legatu cărţilor celor noi ale sfintei biserici sf(ântul) Nicolae Simuleasa. 1893 martie 7”.

Fără dată (secolul al XIX-lea)

Pe mineiul lunii martie tipărit la Buda în 1805 în jurul paginilor 1-5:

„Aceste sfinte minee sunt ale biserici(i) ce să prăznueşte hramu sfântului ierarh Nicolae ot Târgovişte în mahalaoa Sârbilor aduse de dumnealui jupan Tolea şi cumpărate de mahalagii prin îndemnarea popii Costandin d(u)h(o)v(nicuI). Cine va citi să zică Dumnezeu să-l erte”.

Fără dată (secolul al XIX-lea)

Pe mineiul lunii martie, tipărit în 1805, fila 2:

„Aceste mineie prin osârdia mea a pop(i) Din(u) duh(o)v(nicul), s-au cumpărat de mahalagii”.

 

Despre proiect

Proiectul se încadrează în Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013 – Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” – „Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”- Operaţiunea: „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing specific”.

Contact

Primăria Municipiului Târgovişte

Adresa: Str. Revoluţiei nr. 1-3, cod poştal 130011
Telefon: +40 245 611222 ; +40 245 613928
Fax: +40 245 217951
E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro
Website: www.pmtgv.ro

 

 

 

 

 

 

TRAFIC

Sunteți vizitatorul nr.:     
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro