Date generale

Datare 1768
Ctitori Frații Badea și Iordache Văcărescu, Samuilă Arhimandritu
Pictura 1768, zugravii Ioan și Andrei
Tipologie Biserică sală, cu pronaos, naos și absida altarului, fără turlă
Protecţie Lista Monumentelor Istorice 2010, cod DB-II-m-A-17213
Hram Sfinţii ierarhi Atanasie și Chiril ai Alexandriei (18 ianuarie)

 

Istoric

Monumentul actual este amplasat pe locul unui lăcaș de cult ctitorit de Mitropolitul Teodosie, probabil în timpul primei sale păstoriri, între anii 1668 și 1672. În perioada arhimandritului Samuil, în anul 1768, se ridică cu ajutorul fraților Badea și Iordache Văcărescu, edificiul de zid care păstrează până azi pe fațada vestică urme ale picturii zugravilor Ioan și Andrei, cei care au dat și întreaga pictură interioară a bisericii, considerată una dintre cele mai valoroase mărturii ale epocii. Ultima intervenție notabilă este demolarea turlei de pe naos, fapt petrecut în 1938.

 

Arhitectură

Considerată ultima biserică sală din epoca medievală construită în Târgoviște, biserica cu hramul Sfinților Atanasie și Chiril e numită pitoresc de localnici „Sf. Tănase”.Este un edificiu de dimensiuni modeste, alcătuit din pronaos, naos și absida altarului.

Pronaosul de plan dreptunghiular este acoperit cu o boltă cilindrică dispusă transversal și urmat de un naos de formă pătrată acoperit la rândul său cu o calotă susținută de patru arce semicirculare rezemate pe console de colț.

Naosul e despărțit de pronaos prin două picioare de zidărie și acoperit cu o calotă susținută de patru arce semicirculare sprijinite de console de colț. Absida altarului, retrasă prin două decroșuri discrete vizibile la exterior, este de formă semicirculară la interior și poligonală la exterior. Acoperirea altarului se face cu o semicalotă sferică aflată în prelungirea unei bolți cilindrice.

Interiorul este luminat de câte două ferestre situate în mijlocul pereților de est și vest a fiecărei încăperi, iar alte două ferestre luminează altarul, dintre care cea din sud-est, mai mică, pare să fi fost deschisă mai recent, la fel ca și lucarna din acoperiș, situată pe latura sudică. Ferestrele sunt dreptunghiulare, înguste la exterior și evazate la interior și nu prezintă importanță artistică.

Arhitectura exterioară este de o austeritate evidentă: un soclu puternic ieșit și două registre orizontale ale fațadelor retrase pe inălțime cu câte 7-15 cm separate de un brâu din cărămidă cu un profil de secțiune semicirculară însoțit de două lezene orizontale.

O cornișă profilată încoronează întreaga biserică. Acoperișul în patru ape cu pantă mică are, din nefericire, învelitoarea din tablă, aceasta fiind desigur o intervenție recentă.

Intrarea principală e situată în fațada de vest, simplă, cu un singur canat din lemn ce înlocuiește, se pare, portalul de odinioară, ce deținea un ancadrament de piatră frumos decorat cu vrejuri vegetale din care se păstrează doar ușorul sudic al fostei intrări, restul fiind înlăturat cu ocazia unor prefaceri. O altă intrare secundară se află pe fațada sudică perforând absida altarului imediat după decroșul acesteia.

Fațada de vest, pictată în întregime într-o bună manieră artistică, este actualmente degradată de trecerea anilor. Pe aceeași fațadă, în registrul superior, desupra ușii de intrare, se observă o firidă subliniată de o arhivoltă semicirculară în care se păstrează icoana zugrăvită cu hramul bisericii, Sfinții Atanasie și Chiril, patriarhi ai Constantinopolului.

Bisericii i s-au făcut mai multe reparații în decursul vremii, cea mai recentă fiind cea din anul 1938, când i s-a înlăturat turla de pe calota naosului.

Fațadele au fost tencuite ascunzând decorația care reproducea ordonanța de fâșii de cărămidă aparentă și zone de tencuială, caracteristică monumentelor muntenești începând cu a doua jumătate a secolului al XVI-lea.

În prezent, fațadelor li s-a înlăturat tencuiala rămânând la vedere doar pereții din cărămidă.

 

Pictură

La interior, pronaosul are pereții pictați în întregime. Sus în centrul bolții este pictată Sfânta Treime în varianta sa antropomorfizata. Sf. Arh. Mihail și Gavril la est, intre care se găsește un serafim si alti doi sf. Arhangheli către apus, deasupra intrării.

Se mai disting patru scene din Ciclul Praznical.

Deasupra intrării sunt din nou înfățișați alți doi arhangheli încadrați de scena Botezului Domnului și de Schimbarea la Față.

Registrul de sub boltă este împărțit în 7 casete reprezentând scene ale celor 7 sinoade ecumenice, începând de pe peretele sudic (Niceea), contanuând cu 3 scene deasupra intrării (vest), și sfârșind pe peretele nordic (Niceea).

De o parte și de alta a intrării zugravul a pictat icoanele lui Iisus Hristos Pantokrator și a Maicii Domnului cu pruncul

Ultimul registru este acoperit cu figuri de sfinți printre care distingem: Sf. Antonie, Macarie, Sava, Onofrie, precum și sfinții Atanasie și Chiril, patronii bisericii.

Naosul este decorat în întregime cu picturi ce acoperă suprafața bolților și a pereților. Sus pe calotă tronează Iisus în chip de Pantocrator.

Bolta naosului: Iisus Pantocrator într-un medalion multicolor, reprezentare a curcubeului din Apocalipsă, pomenit de Sf. Ioan Teologul.

În zona circulară din jurul Mântuitorului este zugrăvit Corul Îngerilor (serafimi, heruvimi, tronuri, arhangheli, îngeri). Tot aici apar, către est, Maica Domnului și Sf. Ioan Botezătorul, alături de îngeri.

Între pandantivi și curcubeu: medalioane cu prooroci și drepți din vechiul testament.

Pe pandantivi: cei 4 evangheliști, identificați atât prin nume, cât și prin simbolurile lor: om (Matei), leu (Marcu), vițel (Luca), vultur (Ioan) .

Pictura pereților este în stare bună astfel că se poate distinge cu claritate conținutul scenelor.

Iconostasul clădit din zidărie este străpuns de cele trei uși împărătești, două, cele laterale, încheiate în arcuri semicirculare, iar cea centrală în arc-acoladă (2 uși diaconești și una împărătească).

Deasupra ușilor împărătești spațiul este împărțit în trei register despărțite de benzi decorate cu motive geometrice pictate cu figuri de sfinți în casete.

În zona altarului, o fereastră deschisă în axul absidei luminează absida, prevăzută cu două nișe laterale ce țineau loc de proscomidie și diaconicon. Pereții absidei sunt acoperiți în întregime cu pictură.

Zugravii Ioan și Andrei, indicați în pisanie, au fost meseriași de înaltă calificare, prestând o pictură de o foarte bună calitate artistică și folosind culori de galben, roșu și verde.

În privința calității artistice a picturii se poate spune că, deși fenomenul artistic al secolului al XVIII-lea se caracterizează printr-un proces de rusticizare, apărând astfel evidentă îndepărtarea de canoanele moștenirii tradiționale, pictura acestei biserici, care a avut ca reper stilul școlii de la Hurezi, relevă deosebite calități cromatice, o perfectă cunoaștere și mânuire a compoziției monumentale, din care se degajă o atmosferă generală echilibrată, proprie stilului brâncovenesc.

Altarul: diaconiconul a fost străpuns de o ușă, adăugată ulterior. Pereții sunt decorați cu ornamente geometrice pe fond albastru și roșu. Deasupra tronează un serafim, iar pe laturi au fost reprezentați sf. Arhidiacon Ștefan și Sf. Nicolae. In nișa proscomidiei, unde se așeaza Cinstitele Daruri înainta de a fi sfințite, este înfățișat Iisus în mormânt. Deasupra, un heruvim, iar mai sus un chenar cu vrejuri cu medalioanele sfinților Meletie și Mitrofan. Maica Domnului Platitera troneaza în carca altarului având înfățișat deasupra ei pe Domnul Savaot și Sf. Duh, înconjurați de heruvimi. La stânga și la dreapta Maicii Domnului sunt arhanghelii Mihail și Gavril, iar jos Cosma și Iosif. Hemiciclul Absidei este împărțit în două registre. Cel inferior este în întregime ocupat de procesiunea sf. Ierarhi, continuata și pe dosul iconostasului de zid. Ciclul liturgic este continuat pe pereții altarului, în registrul superior, cu alte două scene: Dumnezeiasca liturghie (deasupra ferestrei) și Împărtășirea Apostolilor. În registrul superior de pe spatele zidului tâmplei, vizibilă așadar numai din interiorul altarului, a fost zugrăvită scena Jertfei lui Avraam din vechiul Testament. Alcătuit riguros după tipicul erminiei bizantine, tabloul ilustrează cum nu se poate mai sugestiv tendința de rusticizare conturată tot mai clar în pictura sacră de la mijlocul celui de-al XVIII-lea veac. Astfel, daca personajele principale Avraam, îngerul și Isaa, fiul său, sunt reprezentate în manieră hieratică, potrivit regulilor iconografiei clasice, cele secundare – tânărul ținând măgarul și boul ascuns în tufiș - au naturalețea specifică picturii naive, adăugând acea notă de pitoresc atât de caracteristică epocii.

  

Planuri

Microsoft Word - Bis.Sf.Atanasie si ChirilMicrosoft Word - Bis.Sf.Atanasie si Chiril 

Inscripții

1768 (7276) august

Pisania bisericii situată deasupra uşii de intrare în biserică. Datorită faptului că a fost zugrvită şi prin poziţia sa expusa intemperiilor, s-a şters.

„+ Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea sf(ânt)ului Duh, începutu-s-au a să zidi din temelie această sfântă şi dumnezeiască biserică, hramul sfinţilor ierarhi Athanasie şi Chiril, patriarhii Alixandriei, cu binecuvântarea prea o sfinţitului mitropolit al Ţării Rumâneşti chir Grigore, în zilele prea înălţatului şi prea luminatului domn Ion Alisandru Scarlat Ghica Voievod, şi, fiind mai nainte această biserică de lemn făcută de răposatul întru fericire părintele mitropolitul Theodosie, al ţării, iar acum s-au făcut de zid şi s-au înfrumuseţat cu zugrăviala după cum se vede cu cheltuiala blagorodnicilor ai sfintei biserici fiindu, dumnealor jupanu Badea Văcărescul i jupanu Iordache Văcărescul biv vel sluger, fraţi şi Samuilă arhimandritul, dichiu s(in)tei Mitropolii Târgovişte, pentru vecinica pomenire, la leat 7276” [aug(ust), 1. Ioan, Andrei zugravi.]

1767 (7275) ianuarie 18

Pomelnicul bisericii Sf. Athanasie, care în prezent nu se mai găseşte la biserică.

„Badea Văcărescu 7275 ian(uarie) 18 Badea, Ivan, Maria, Asan, Şerbanu, Zamfira, Neagoe, Neacşa, Datco, Mihalcea, Ancuţa, Stanca, Sava, Constantin, Balaşa, Stroe, Enache, Joiţa, Dumitru, Sanda, Rada, Barbu.

Alt pom(elni)c al lui Iordache Văcăr(escu): Iordache, Maria, Ştefan, Enache, Ancuţa, Sanda, Constantin, Ştefan, Dimitrie”.

BIBLIOGRAFIE: B.A.R.S.R., A 545, f. 429-429 v.

Fără dată (sec. XIX)

La proscomidie se află zugrăvite două pomelnice.

,,/ Un răzor de vie au dăruit Dima sin Nicolae preoţilor / care se va afla / slujind la acest / sfânt lăcaş şi să / pomenească aceste / nume: vii:/ Dima, Ana./ Morţi :/ Nicolae, Marica, / Ion, Ştefan, / Maria, Ioan,/ Nicolae”.

Dedesubt, al doilea pomelnic

„+... / Ion, Sandu, / Andrei / ... / ... / ... / Tot neamul. ”

BIBLIOGRAFIE : Arhivele St. Târgovişte, f. Primăria oraşului Târgovişte, dos. 39/1882 numai pomelnicul de sus.

1857 mai 8

Pe icoana sfântului Nicolae, se află însemnarea scrisă cu alb pe fond negru: „Nicolae, Dumi / tru, Ana, / Ioanu, Mina, / Avram Zug / rav 1857 mai 8.”

1860

Pe o icoană care reprezintă pe sf. Ioan, Xenofon, Maria, Arvadie, în partea inferioară, scrisă cu alb pe galben se află însemnarea: „Această s(fântă) icoană s-a făcut cu cheltuiala p(reotului) Xenofonte monah / 1860”.

Fără dată (sec. XIX-Iea)

Pe icoana sfântului Petru scris cu alb pe fond negru se află însemnarea: „Eftenie, Dafina”

Fără dată (mijl. sec. al XIX-lea)

Pe icoana ce reprezintă pe Maica Domnului călăuzitoarea, scris la partea inferioară cu culoare albă pe fond negru: „Grigorie, Sanfira”

Fără dată (mijl. sec. al XIIX-lea)

Pe icoana ce reprezintă pe Iisus Hristos: „ ... ... ... ... ... ... Martha ... ... ... ... ... ”

Fără dată (sec. al XIX-lea)

Pe icoana Sf. Spiridon, scris cu alb pe maro : „Bănică, Zoiţa / Necolae, Ioan, Mina”

Fără dată (sec. al XIX-lea)

Pe icoana sf. Atanasie şi Chiril, scris cu alb pe fond roşu : „Necolae /, Ioan, Moma /, Bănică, Zoiţa”

Fără dată (începutul secolului al XIX-lea)

Într-o firidă pe faţada nordică inscripţia zugrăvită: „Aicea să odihnesc... ”

  

Galerie

 

Localizare

Biserica Sfinții Atanasie și Chiril își are adresa pe strada Cetății nr. 1, stradă aflată în continuarea spre vest a Bulevardului Mircea cel Bătrân, axă importantă a orașului, ce traversează pe la sud Parcul Mitropoliei. Amplasamentul bisericii se află în apropierea girației pe care o face intersecția B-dului Mircea cel Bătrân cu strada poet Grigore Alexandrescu. Localizarea e una centrală, iar curtea bisericii, înconjurată de un gard de fier forjat, discret și transparent, gazonată și presărată cu cavouri și pietre funerare ale preoților dispăruți, risipite printre tufe de flori și pomi decorativi, dă senzația unei oaze liniștite și ferește biserica de infuențele neplăcute ale orașului. De altfel, biserica e în administrarea Mitropoliei, astfel încât accesul se face doar prin intermediul acesteia.

 

Contact

ADRESA

Municipiul Târgoviște, jud. Dâmbovița, str. Cetății nr. 1

Program:

Luni dimineata – Acatist 8.00 – 11.00

Miercuri dimineata – Acatist 8.00 – 11.00

Vineri dimineata – Acatist 8.00 – 11.00

Sambata dimineata – Utrenie + Sfanta Liturghie + Parastas 8.00 – 11.00

Duminica dimineata – Utrenie + Sfanta Liturghie 8.00 – 12.00

 

Despre proiect

Proiectul se încadrează în Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013 – Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” – „Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”- Operaţiunea: „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing specific”.

Contact

Primăria Municipiului Târgovişte

Adresa: Str. Revoluţiei nr. 1-3, cod poştal 130011
Telefon: +40 245 611222 ; +40 245 613928
Fax: +40 245 217951
E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro
Website: www.pmtgv.ro

 

 

 

 

 

 

TRAFIC

Sunteți vizitatorul nr.:     
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro