Inscripții

1768 (7276) august

Pisania bisericii situată deasupra uşii de intrare în biserică. Datorită faptului că a fost zugrvită şi prin poziţia sa expusa intemperiilor, s-a şters.

„+ Cu vrerea Tatălui şi cu ajutorul Fiului şi cu săvârşirea sf(ânt)ului Duh, începutu-s-au a să zidi din temelie această sfântă şi dumnezeiască biserică, hramul sfinţilor ierarhi Athanasie şi Chiril, patriarhii Alixandriei, cu binecuvântarea prea o sfinţitului mitropolit al Ţării Rumâneşti chir Grigore, în zilele prea înălţatului şi prea luminatului domn Ion Alisandru Scarlat Ghica Voievod, şi, fiind mai nainte această biserică de lemn făcută de răposatul întru fericire părintele mitropolitul Theodosie, al ţării, iar acum s-au făcut de zid şi s-au înfrumuseţat cu zugrăviala după cum se vede cu cheltuiala blagorodnicilor ai sfintei biserici fiindu, dumnealor jupanu Badea Văcărescul i jupanu Iordache Văcărescul biv vel sluger, fraţi şi Samuilă arhimandritul, dichiu s(in)tei Mitropolii Târgovişte, pentru vecinica pomenire, la leat 7276” [aug(ust), 1. Ioan, Andrei zugravi.]

1767 (7275) ianuarie 18

Pomelnicul bisericii Sf. Athanasie, care în prezent nu se mai găseşte la biserică.

„Badea Văcărescu 7275 ian(uarie) 18 Badea, Ivan, Maria, Asan, Şerbanu, Zamfira, Neagoe, Neacşa, Datco, Mihalcea, Ancuţa, Stanca, Sava, Constantin, Balaşa, Stroe, Enache, Joiţa, Dumitru, Sanda, Rada, Barbu.

Alt pom(elni)c al lui Iordache Văcăr(escu): Iordache, Maria, Ştefan, Enache, Ancuţa, Sanda, Constantin, Ştefan, Dimitrie”.

BIBLIOGRAFIE: B.A.R.S.R., A 545, f. 429-429 v.

Fără dată (sec. XIX)

La proscomidie se află zugrăvite două pomelnice.

,,/ Un răzor de vie au dăruit Dima sin Nicolae preoţilor / care se va afla / slujind la acest / sfânt lăcaş şi să / pomenească aceste / nume: vii:/ Dima, Ana./ Morţi :/ Nicolae, Marica, / Ion, Ştefan, / Maria, Ioan,/ Nicolae”.

Dedesubt, al doilea pomelnic

„+… / Ion, Sandu, / Andrei / … / … / … / Tot neamul. ”

BIBLIOGRAFIE : Arhivele St. Târgovişte, f. Primăria oraşului Târgovişte, dos. 39/1882 numai pomelnicul de sus.

1857 mai 8

Pe icoana sfântului Nicolae, se află însemnarea scrisă cu alb pe fond negru: „Nicolae, Dumi / tru, Ana, / Ioanu, Mina, / Avram Zug / rav 1857 mai 8.”

1860

Pe o icoană care reprezintă pe sf. Ioan, Xenofon, Maria, Arvadie, în partea inferioară, scrisă cu alb pe galben se află însemnarea: „Această s(fântă) icoană s-a făcut cu cheltuiala p(reotului) Xenofonte monah / 1860”.

Fără dată (sec. XIX-Iea)

Pe icoana sfântului Petru scris cu alb pe fond negru se află însemnarea: „Eftenie, Dafina”

Fără dată (mijl. sec. al XIX-lea)

Pe icoana ce reprezintă pe Maica Domnului călăuzitoarea, scris la partea inferioară cu culoare albă pe fond negru: „Grigorie, Sanfira”

Fără dată (mijl. sec. al XIIX-lea)

Pe icoana ce reprezintă pe Iisus Hristos: „ … … … … … … Martha … … … … … ”

Fără dată (sec. al XIX-lea)

Pe icoana Sf. Spiridon, scris cu alb pe maro : „Bănică, Zoiţa / Necolae, Ioan, Mina”

Fără dată (sec. al XIX-lea)

Pe icoana sf. Atanasie şi Chiril, scris cu alb pe fond roşu : „Necolae /, Ioan, Moma /, Bănică, Zoiţa”

Fără dată (începutul secolului al XIX-lea)

Într-o firidă pe faţada nordică inscripţia zugrăvită: „Aicea să odihnesc… ”

 

 

Despre proiect

Proiectul se încadrează în Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013 – Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” – „Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”- Operaţiunea: „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing specific”.

Contact

Primăria Municipiului Târgovişte

Adresa: Str. Revoluţiei nr. 1-3, cod poştal 130011
Telefon: +40 245 611222 ; +40 245 613928
Fax: +40 245 217951
E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro
Website: www.pmtgv.ro

 

 

 

 

 

 

TRAFIC

Sunteți vizitatorul nr.:     
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro