Arhitectură

Aparținând tipologiei de plan triconc , și plasticii monumentale, biserica Târgului face parte din grupul de edificii religioase ridicate la mijlocul secolului al XVII-lea și care prelucrează cu unele modificări ale detaliilor modelul creat la mijlocul secolului al XVI-lea de meșterii care au realizat biserica Mănăstirii Dealu.

După cum au dovedit cercetările arheologice, biserica actuală, folosește în parte fundațiile edificiului anterior, cu excepția celor trei abisde, care inițial erau mai largi. Urmele temeliilor absidelor au fost surprinse parțial în exteriorul monumentului actual.

Pridvorul adosat fațadei de vest la sfârștul sec. XVIII-lea este sprijinit de opt stâlpi de zidărie cu secțiunea octogonală, care susțin tot atâtea arce în plin cintru. Face excepție numai golul intrării, aflat în axul bisericii, și care este
terminat cu un profil în acoladă. Acoperirea pridvorului este realizată dintr-o boltă semicilindrică dispusă transversal, întărită cu două arce dublouri, fiind asemănătoare cu cea adoptată anterior la acoperirea pridvorului bisericii Sfântul Nicolae Andronești aflată în apropiere. Intrarea în pridvor este flancată de două ferestre în arce semicirculare, decorate cu benzi pictate cu motive florale (vrejuri). Un tor în secțiune semicirculară și o friză de zimți din cărămidă articulează fațada pridvorului pe orizontală.

Portalul monumental de intrare în pronaos este cioplit cu ancadramente din piatră și bogat articulat cu baghete încrucișate și un arc în acoladă. Pronaosul e despărțit de naos prin trei arcade susținute de doi stâlpi mediani, refăcuți cu prilejul ultimelor lucrări de restaurare. Spațiul e împărțit în patru compartimente, mai întâi în două travei dreptunghiulare, printr-un masiv arc longitudinal sprijinit spre vest de o consolă încadrată în zidărie. Cele doua suprafețe astfel obținute, au fost la rândul lor subîmpărțite fiecare printr-un arc dispus transversal obținându-se câte două spații pătrate. Cele două compartimente dinspre est sunt acoperite cu bolți în cruce, iar peste cele dinspre vest se ridică cele două mici turle. Acest sistem de boltire al pronaosului a fost inspirat fără îndoială de cel al încăperii similare de la biserica Mănăstirii Dealu, dar suficient de diferit de aceasta, pentru a vădi originalitatea de gândire a meșterului care l-a conceput.
Sistemul de boltire întâlnit la biserica Târgului- cel mai vechi de acest fel- a fost reprodus după numai doi ani la biserica Sfântul Gheorghe din Pitești și mult mai târziu la biserica Toți Sfinții din Râmnicu Vâlcea (1762-1765). Naosul trilobat, asemănător ca structură cu cel al bisericii mănăstirii Căluiu, ctitorită de frații Buzești la sfârșitul secolului al XVI-lea este acoperit în partea centrală de o calotă încoronată de o turlă masivă. Calota se sprijină pe două arce transversale și direct pe capetele de zidărie ale absidelor laterale, care preiau astfel rolul arcelor longitudinale de la monumentele trilobate de tipul Coziei. În această rezolvare structurală a naosului, perechile de firide ce flanchează absidele, caracteristice monumentelor de tip Cozia, dispar.

În schimb turla păstrează aceeași arhitectură cunoscută și la alte monumente muntenești de cărămidă, unde ferestrele prezintă retrageri gradate către interior, cu secțiune orizontală în formă de stea. Absida altarului ușor decroșată, semicirculară în interior și poligonală la exterior cu șapte laturi este acoperită cu o semicalotă și luminată în ax printr-o fereastră evazată și alta mai mică în peretele nișei proscomidiei. Patru ferestre ale naosului și două identice în pronaos luminează interiorul bisericii.
Fațadele, acoperite încă de la început cu o tencuială subțire împodobită cu o decorație geometrică sau florală realizată prin sgrafitare și colorate în roșu, cărămiziu și albastru, îmbină elemente de o îndelungată tradiție în arhitectura Țării Românești cu altele, venite recent din Moldova, odată cu construirea bisericii Stelea din Târgovoște. Astfel, panourile largi, mărginite de toruri ale registrului inferior, separate printr-un brâu orizontal (alcătuit dintr-un tor, casete și profile în zimți de fierăstrău) de panourile registrului superior, terminate în semicerc, aparțin tradiției muntenești. Bumbii de ceramică, aflați odinioară în centrul arcaturilor registrului superior, ca și deocrația ancadramentelor din piatră ale ușii și feretsrelor, cu baghete încrucișate, aparțin influiențelor moldovenești. Decorația exterioară sgrafitată și apoi zugrăvită pe tencuială, este deosebit de interesantă, atât prin variația sa cât și prin preocuparea vădită a meșterului de a sublinia prin culoare modenatura fațadelor. Câmpurile registrului inferior imită prin dispunerea cărămizilor colorate în roșu, paramentul larg utilizt în arhitectura muntenească din secolul al XVI-lea, pe când ciubucele orizontale și verticale sunt zugrăvite în benzi bicolore
roșii și albe.
Registrul superior este tratat diferit. În timp ce profilele ciubucelor rămân decorate la fel cu cele ale registrului inferior, câmpurile arcaturilor primesc o decorație fie cu motive geometrice (pătrate de pildă tăiate în diagonală), fie cu reprezentări antropomorfe (siluete de cavaleri, uneori în poziție de luptă), sau cu elemente vegetale, în special florale. Aflată pe fațada de sud a naosului, sub stratul de tencuială pictată, apare o rozetă executată în stuc foarte interesantă, ca de altfel și alte elemente ceramice aflate în registrul superior, poate de forma unor bumbi, cu diametrul de cca 18 cm, conturate pe tencuială cu o bandă de culoare roșie.

 

Despre proiect

Proiectul se încadrează în Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013 – Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” – „Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”- Operaţiunea: „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing specific”.

Contact

Primăria Municipiului Târgovişte

Adresa: Str. Revoluţiei nr. 1-3, cod poştal 130011
Telefon: +40 245 611222 ; +40 245 613928
Fax: +40 245 217951
E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro
Website: www.pmtgv.ro

 

 

 

 

 

 

TRAFIC

Sunteți vizitatorul nr.:     
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro