Inscripții

1704 septembrie 1 – 1705 august 31 (7213)

Prima pisanie a bisericii sculptată în piatră şi situată în interior la intrarea în naos, cu dimensiunile de 1,73 m. / 0,77 m., scrisă cu litere în relief de 7 cm.

„+Această sfântă biserică lăcaş Dumnezeului Sava / oth, a căria hram Uspenia Bogorodiţ şi pervo mucenic / Ştefan să prăznueşte den temelie este zidită în locul / unia ce mai de-nainte de lemnu era făcută, cum spun, de U / dre Brătescul, care de multa vreme şi răutăţi, căzu(s)e şi să / răsipise; aşa deci jupan Costandin Cantacuzino bi(v) vel / stol(n)icu, jupaniţ(a) sa Safta de zid cum să vede o au făcut în cin / ste şi slava vecinicului dumnezeu şi în buna pomenire şi / b(u)nului lor neam şi al lor isprăvind-o la anul de la zidire(a) l(u)mii 7213”.

1925 decembrie 18

A doua pisanie a bisericii, zugrăvită în interiorul bisericii pe peretele de apus, având dimensiuni de 1,50 m. /  0,87 m. Scrisă cu litere de 4 – 2,5 cm.:

„Aici am găsit această inscripţie. / Deşi pe opusa inscripţiune se zice că această sf(ântă) biserică unde se prăznueşte sf(ântul) / arhidieacon Ştefan este zidită din temelie în locul uneia de lemn de Udrea / Bră- tescu şi devenind în ruină s-a reparat de Constantin Cantacuzino vel stolnic şi so / ţia sa Safta la anul 1765 şi o 1705.

La anul 1854 s-a mai reparat de Răducanu I. / Dudău şi acum 1a anul 1882 s-a făcut tâmpla, zugrăvit, pardosit şi stranele de I. Stematiu şi soţia Elena în care timp s-a făcut sânurile şi alte ornamente de d(umnea)lor / Stelian R. Dudău, Chiriţă Rădulescu, Barbu Silivestru, Luxandra P. Vlăsceanu, / C. Rădulescu, pr(eotul) Abramescu şi alţi iubitori de sf(ânt) locaş pentru a d(umnea)lor eternă memorie 1882 august 4. Iar în anul 1925 iulie 5 – 18 decembrie i s-a făcut reparaţie radicală) / … exterior şi interior prin stăruinţa pr(eotului) Alexandru C. Stănescu, refăcându-se / în ulei toată pictura cum se vede meşter pictor fiind Pavel lonescu din Râncaciov. / 18 decembrie 1925”.

Începutul sec. XIX-lea

Pe mormântul situat în pronaos, spre nord. Chenar floral. Dimensiunile pietrei  1,50 / 0,50 m.:

„Pomene / şte doamnne pre ro/bi(i) tăi care supt / această pi(a)tră odi / hneşte; r(o)bii Pavel, Bălaşi, Ioan”.

1813

Pe o icoană ce reprezintă scene din viaţa mântuitorului, pe spate, scris cu vopsea albă pe fond maro:

„Pârvu zugravu ot Tărgoveşte, 1813”.

1837 Ianuarie 4

Pe o icoana:

„1837 ghenarie 4”.

1846 februarie 12

Pe o icoană:

„Pârvu zugravu, Ioana cu fiu său enoria(şi) 1846 febr(uarie) 12”.

1875

Pe o icoană:

„N. Costescu, 1875”.

1889 mai 29

Pe un steag de breaslă:

„Societatea lucrătorilor cismari şi pantofari din Târgovişte. Fondată la 29 mai 1889”

1708 (7216) august 1

Pe un apostol tipărit în 1704, pe primele pagini:

„Această cinstită carte ce să chiamă apostol ce l-am cumpărat eu Dragomir log(ofatul) de la sfinţiia sa părintele Costandin de la Târgovişte ot mahala Cazacilor. Af(gust) dn(i) I 7216”.

1741

Pe un vivlion al lunii martie tipărit în 1675:

„Aceste trei luni martie, aprilie, mai, sunt ale mitr(opoliei) Tărgov(işte) 1741”.

Fără dată (sfârşitul secolului al XVIII-lea)

Pe un apostol tipărit în 1704:

„Eu robul lui Dumnezeu Mihai grămăticul de aici, robul lui Dumnezeu …fecior vătafului Şerban ce este grămătic aici”.

 

Despre proiect

Proiectul se încadrează în Programul Operaţional Regional (POR) 2007-2013 – Axa prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului” – „Domeniul de intervenţie 5.3 – Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare, în scopul creşterii atractivităţii României ca destinaţie turistică”- Operaţiunea: „Dezvoltarea şi consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării produselor specifice şi activităţilor de marketing specific”.

Contact

Primăria Municipiului Târgovişte

Adresa: Str. Revoluţiei nr. 1-3, cod poştal 130011
Telefon: +40 245 611222 ; +40 245 613928
Fax: +40 245 217951
E-mail: primarulmunicipiuluitargoviste@pmtgv.ro
Website: www.pmtgv.ro

 

 

 

 

 

 

TRAFIC

Sunteți vizitatorul nr.:     
www.inforegio.ro

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro